Obchodní podmínky

Pokud se Vám nedaří najít to, co jste hledali, tak nás neváhejte kontaktovat

Před použitím těchto internetových stránek www.geekshirts.cz si prosím velmi pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky, které upravují veškeré právní vztahy mezi Geekshirts s.r.o. a Vámi.


Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.geekshirts.cz, provozované obchodní společností Geekshirts s.r.o., IČ: 08425281 , se sídlem Liboš 192, 783 13 Štěpánov, ČR, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C, vložka 79512.


Pokud máte výhrady k těmto obchodním podmínkám, nepoužívejte tyto internetové stránky. Používáním stránek www.geekshirts.cz dáváte nevědomí souhlas s těmito obchodními podmínkami.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1. DEFINICE

 1. 1.1 Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o koupi Zboží;
 2. 1.2 Smlouva znamená kupní smlouva uzavřená mezi Geekshirts s.r.o. a Kupujícím, uzavřená doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu e-mailem;
 3. 1.3 Zboží znamená zboží vystavené k prodeji;
 4. 1.4 Cena Zboží znamená cenu včetně DPH, za kterou Prodávající nabízí k prodeji Zboží Kupujícímu;
 5. 1.5 Prodávající znamená společnost Geekshirts s.r.o., IČ: 08425281 , se sídlem Liboš 192, 783 13 Štěpánov, ČR, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C, vložka 79512;
 6. 1.6 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
 7. 1.7 Objednávka Zboží znamená návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží učiněný Kupujícím;
 8. 1.8 Potvrzení Objednávky znamená závazné potvrzení Objednávky učiněné Prodávajícím, tj. akceptace návrhu Smlouvy přičemž za Potvrzení Objednávky se považuje doručení potvrzení o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu;
 9. 1.9 Smlouva o koupi Zboží znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Geekshirts s.r.o. jako Prodávajícím a registrovaným uživatelem těchto stránek jako kupujícím, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky a jejímž předmětem je koupě zboží registrovaným uživatelem Stránek od Geekshirts a závazek kupujícího zaplatit Cenu Zboží Prodávajícímu;
 10. 1.10 Stránky se rozumí webové stránky Prodávajícího na URL adrese www. geekshirts.cz nebo jakékoli další URL, které je mohou nahradit.

2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

 1. 2.1 Registrace uživatele stránek www.geekshirts.cz
 2. 2.1.1 Přístup k internetovým stránkám www. geekshirts.cz je povolen v souladu s těmito Podmínkami.
 3. 2.1.2 Pro registraci nového uživatele Stránek je nutné vyplnit přihlašovací formulář na URL adrese www. geekshirts.cz.
 4. 2.1.3 Nový uživatel Stránek se zavazuje a prohlašuje, že:
  (i) osobní údaje, které poskytl při registraci nového uživatele na těchto Stránkách, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;
  (ii) bude neprodleně informovat Prodávajícího o všech změnách ve svých Osobních údajích prostřednictvím e-mailu;
  (iii) se nebude vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, nebo používat falešné jméno či název, které není oprávněn používat.
 1. 2.2 Práva Geekshirts s.r.o.
 2. 2.2.1 Geekshirts s.r.o. si vyhrazuje právo na:
  (i) dočasnou nebo trvalou změnu nebo zrušení internetových stránek www. geekshirts.cz (nebo jejich části) a nenese žádnou odpovědnost vůči registrovaným uživatelům nebo třetím stranám za žádné změny nebo zrušení stránek;
  (ii) jednostrannou změnu obchodních podmínek (nebo jejich částí) bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovaným uživatelům;
  (iii) odstoupení od Objednávky Zboží nebo od Smlouvy o koupi Zboží v kterémkoli okamžiku, pokud Geekshirts s.r.o. nabude důvodného podezření, že registrovaný uživatel Stránek jedná v rozporu těmito Podmínkami.
 1. 2.3 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Geekshirts s.r.o.
 2. 2.3.1 Geekshirts s.r.o. není v žádném případě zodpovědný za ztrátu, škodu, náklady a výdaje (včetně ušlého zisku) způsobené přímo nebo nepřímo z jakéhokoli selhání nebo prodlení v plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o koupi Zboží z důvodu jakékoli události nebo okolnosti mimo kontrolu Geekshirts s.r.o., včetně (ale nejen to) stávek, poruch napájení nebo zařízení nebo vyšší moci.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 3.1 Geekshirts s.r.o. zpracovává údaje registrovaných uživatelů, které byly poskytnuty Geekshirts s.r.o. v rámci poskytování jejich služeb. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím internetových stránek https://www.geekshirts.cz/. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci na těchto Stránkách, kterými jsou jméno a příjmení, kontaktní e-mailová adresa, dodací adresa uživatele, mobilní telefon. Registrovaný uživatel těchto Stránek souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Geekshirts s.r.o.
 2. 3.2 Geekshirts s.r.o. shromažďuje poskytnuté osobní údaje za účelem plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů a k zasílání pravidelných Newsletters. Registrovaný uživatel může sám zvolit, zda se zasíláním Newsletters souhlasí.
 3. 3.3 Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům Geekshirts s.r.o. a České poště, případně dalším přepravcům, za účelem užití takových Osobních údajů k doručování zásilek od Geekshirts s.r.o., tedy k plnění Smlouvy o koupi Zboží.
 4. 3.4 Poskytování Osobních údajů je dobrovolné, bez něj však nelze služeb poskytovaných na www.geekshirts.cz využít.
 5. 3.5 Domnívá-li se registrovaný uživatel, že jeho práva na ochranu osobních údajů byla porušena, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ

 1. 4.1.1 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Smlouva o koupi Zboží se řídí těmito obchodními podmínkami, zejména částí 4. Podmínky nákupu Zboží.
 2. 4.1.2 Cena zboží je určena a vystavena u jednotlivých položek Zboží. Cena uvedená u položky Zboží je vystavena včetně DPH.
 3. 4.1.3 Před odesláním Objednávky Zboží bude vypočtena celková cena Zboží včetně balného a dopravy a registrovaný uživatel bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny Zboží jsou platné ve chvíli uskutečnění Objednávky Zboží.
 1. 4.2 Platební podmínky
 2. 4.2.1 Platbu za Zboží lze uskutečnit dobírkou, převodem u Fio banky a prostřednictvím PayPal, Gopay nebo prostřednictvím služby Twisto.
 3. 4.2.2 Platební metoda Twisto:
  (i) Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/
  (ii) V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.
  (iii) Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“. (iv) Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU). 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.
 1. 4.2 Objednávka Zboží a Uzavření Smlouvy na koupi Zboží
 2. 4.3.1 Veškeré Zboží je nabízeno k prodeji v závislosti na dostupnosti a za podmínky Potvrzení objednávky Geekshirts s.r.o. elektronickou cestou. Geekshirts s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku přijme či nikoliv.
 3. 4.3.2 Veškeré zveřejněné informace na internetových stránkách www.geekshirts.cz, např. popisy, specifikace (např. barvy a velikosti), fotografie a ceny Zboží jsou pouze orientační. Geekshirts s.r.o. si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovanému uživateli.
 4. 4.3.3 K zadání Objednávky Zboží je nutná registrace uživatele na URL adrese www.geekshirts.cz.
 5. 4.3.4 Registrovaný uživatel zadá Objednávku Zboží tak, že vybrané Zboží přidá do košíku stisknutím tlačítka pro volbu velikosti zvoleného Zboží. V košíku může registrovaný uživatel zvolené Zboží odebrat. Pro potvrzení Objednávky Zboží stiskne registrovaný uživatel tlačítko „přejít k platbě“. Registrovaný uživatel poté projde jednoduchým procesem, při kterém si zvolí způsob dopravy a platby zvoleného Zboží. Na konci tohoto procesu potvrdí Objednávku Zboží stisknutím tlačítka „Dokončit Objednávku“.
 6. 4.3.5 K uzavření Smlouvy o koupi Zboží dochází tím, že Geekshirts s.r.o. zašle registrovanému uživateli Stránek elektronické potvrzení označené jako „Objednávka geekshirts“, ve kterém Geekshirts s.r.o. potvrdí, že Zboží bude odesláno podle Objednávky specifikované číselnou identifikací.
 1. 4.4 Rozhodné právo
 2. 4.4.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 3. 4.4.2 Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákonník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 1. 4.5 Dodání Zboží
 2. 4.5.1 Místo dodání Zboží je dodací adresa určená Kupujícím v Objednávce Zboží. Zboží se považuje za dodané doručením na takto určenou adresu. Odpovědnost za poškození nebo ztrátu objednaného Zboží přechází na Kupujícího momentem předání Zboží na této adrese. Nepřevezme-li Kupující objednané Zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li schopen uhradit Cenu Zboží), nese Kupující náklady s opakovaným dodáním.
 3. 4.5.2 Cena za dodání (poštovné a balné) Zboží na území České republiky je placená.
 4. 4.5.3 Dodání zboží se bude realizovat dle jeho dostupnosti a provozních možností Geekshirts s.r.o., a to v co nejkratším termínu po obdržení Objednávky Zboží. Geekshirts s.r.o. neodpovídá za žádnou škodu či náklady vzniklé Kupujícímu opožděným dodáním Zboží.
 5. 4.5.4 Doporučujeme Kupujícímu prohlédnout si Zboží bezprostředně při jeho převzetí (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození zásilky) dle přiloženého přepravního listu. Pokud zásilka jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat, případně sepsat s řidičem/zaměstnancem České pošty škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je poté nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky na kterékoli pobočce České pošty a zároveň na elektronické adrese Prodávajícího info@geekshirts.cz. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz. Pokud ovšem Kupující uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci vůči Geekshirts s.r.o.
 6. 4.5.5 Místo pro uplatnění reklamace je Geekshirts s.r.o., Liboš 192, 783 13 Liboš.
 7. 4.5.6 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po zaplacení Ceny Zboží v plné výši.
 1. 4.6 Shoda se Smlouvou o koupi Zboží
 2. 4.6.1 Veškeré informace zveřejněné na internetových stránkách, např. popis, specifikace, fotografie Zboží jsou pouze orientační. Geekshirts s.r.o. si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovanému uživateli.
 3. 4.6.2 V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou o koupi Zboží, resp. není zejména bez vad, má Kupující právo na to, aby Geekshirts s.r.o. bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedla do stavu odpovídajícího Smlouvě o Koupi Zboží, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou o koupi Zboží věděl nebo rozpor se Smlouvou o koupi Zboží sám způsobil.
 4. 4.6.3 Rozporem se Smlouvou o koupi Zboží se zejména rozumí, že Zboží nemá jakost a užitné vlastnosti Smlouvou o koupi Zboží požadované, popisované Geekshirts s.r.o., nebo na základě reklamy Geekshirts s.r.o. očekávané, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věc uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 1. 4.7 Odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží
 2. 4.7.1 Geekshirts s.r.o. má právo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit v případě kdy:
  (i) se objednané Zboží již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, Kupující již zaplatil část nebo celou částku Ceny Zboží, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět na jeho účet nebo jinak zaplacena, a to do 14 pracovních dnů od odstoupení ze strany Geekshirts s.r.o.
  (ii) Není možné získat autorizaci pro platbu Kupujícího v případě platby prostřednictvím PayPal.
 3. 4.7.2 Kupující může odstoupit od Smlouvy o koupi do 14 dní od převzetí Zboží. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet všechny níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude Kupujícímu vrácena kupní Cena Zboží:
  (i) doručení dopisu nebo formuláře Odstoupení od smlouvy ke stažení zde na adresu Geekshirts s.r.o., Liboš 192, 783 13 Liboš, ČR nebo e-mailu na info@geekshirts.cz, ve kterém bude uvedeno číslo Objednávky Zboží a číslo účtu, na který mají být vráceny peníze, a v něm je jasně a srozumitelně uvedeno, že Kupující odstupuje od příslušné Smlouvy o koupi Zboží; a
  (ii) vrácení Zboží na adresu Geekshirts s.r.o., Liboš 192, 783 13 Liboš, ČR v důkladně zabezpečeném balíku s výrazným označením „ODSTOUPENÍ“, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození; a
  (iii) zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
 4. 4.7.3 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží:
  (i) na dodávku Zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Geekshirts s.r.o.,
  (ii) na dodávku Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  (iii) na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro něj, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  (iv) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  (v) na dodávku novin, periodik a časopisů,
  (vi) spočívajících ve hře nebo loterii.
 5. 4.7.4 V případě nesplnění lhůty k odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží, kdy odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží musí být Geekshirts s.r.o. doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží neplatné. Při dodání Zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může Geekshirts s.r.o. po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.
 6. 4.7.5 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Zboží budou peníze za Zboží zaslány převodem na účet sdělený Kupujícím, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevu vůle o odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží), nebude bohužel možno akceptovat odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží a Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 1. 4.8 Odpovědnost za vady
 2. 4.8.1 Záruční doba na Zboží činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním. Kratší životnost Zboží vzhledem k uvedenému opotřebení Zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.
 3. 4.8.2 Pokud k danému Zboží neexistuje záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad zašle Prodávající Kupujícímu současně se Zbožím.
 4. 4.8.3 Kupující má při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady:
  (i) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží;
  (ii) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit;
  (iii) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží;
  (iv) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží.
 5. 4.8.4 Pokud Kupující objeví na zakoupeném Zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného Zboží, má právo na reklamaci zboží. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:
  (i) na e-mailovou adresu provozovatele info@geekshirts.cz,
  (ii) poštou na adresu provozovatele Geekshirts s.r.o., Liboš 192, 783 13 Liboš, ČR
 6. 4.8.5 a následně zaslat nebo doručit reklamované Zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu s výrazným označením „REKLAMACE“, s popisem závady, kopií prodejního dokladu a s uvedením kontaktní údajů Kupujícího na výše uvedenou adresu Geekshirts s.r.o.
 7. 4.8.6 V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za níž byla sleva poskytnuta.
 8. 4.8.7 Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Geekshirts s.r.o. s registrovaným uživatelem nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo na výměnu Zboží, je-li dostupné, nebo na odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží.
 9. 4.8.8 Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 10. 4.8.9 V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je Geekshirts s.r.o. povinna vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Geekshirts s.r.o. nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
 1. 4.9. Závěrečná ustanovení
 2. 4.9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 3. 4.9.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. 4.9.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. 4.9.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení ne ní dotknutá platnost ostatních ustanovení.